بلیط پرواز نجف به تهران

پرواز نجف به تهران برای تاریخ 95/10/28 روز سه شنبه ساعت 11:15 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 461,000 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن