بلیط پرواز نجف به تهران

پرواز نجف به تهران برای تاریخ 95/11/04 روز دو شنبه ساعت 16:00 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 447,500 تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن