بلیط پرواز نجف به تهران

پرواز نجف به تهران برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 11:15 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 441,000 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن