LS
LS

بایگانی برچسب: با پرواز آتا

بلیط تهران به شیراز برای ۱۰ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به شیراز برای تاریخ ۹۶/۶/۱۰ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۰۵ به مبلغ ۱۶۸۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هشت هزار تومان)، در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۲۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و در ساعت  ۱۴:۴۰ به مبلغ ۲۲۹۰۰۰ تومان (دویست و بیست و نه هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان)، در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ ۲۷۳۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و سه هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۲۷۳۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۸:۰۵ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) و در ساعت ۲۳:۴۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط تهران به ارومیه برای ۳ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۶/۳ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ های ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و ۲۳۸۰۰۰ تومان (دویست و سی و هشت هزار تومان) و در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ های ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و ۲۱۴۰۰۰ تومان (دویست و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۱:۲۵ به مبلغ های ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) و ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به استانبول برای ۵ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۶/۵ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ های ۵۳۷۰۰۰ تومان (پانصد و سی و هفت هزار تومان) و ۵۶۰۰۰۰ تومان (پانصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۵۹۰۰۰۰ تومان (پانصد و نود هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۶۶۰۰۰۰ تومان (ششصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط تهران به تبریز برای ۲۸ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تبریز برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان)، در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۳۰ بهم بلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ های ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به مشهد برای ۳ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۳ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۱۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان)، در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان)،در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان)، در ساعت ۱۲:۱۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۳:۱۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۳۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و در ساعت ۲۳:۰۰ به ملبغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                        

صفحه 1 از 1011 2 3 101