LS
LS

بایگانی برچسب: با پرواز آتا

بلیط تهران به نجف برای ۶ آبان

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۳۰ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۸/۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۵۳۱۰۰۰ تومان (پانصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۴۹۱۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۵۵۱۰۰۰ تومان (پانصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط تهران به مشهد برای ۲۸ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۹۸۰۰۰ تومان (نود و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (ِکصد و نورده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                                  

بلیط شیراز به تهران برای ۳۰ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به تهران برای تاریخ ۹۶/۷/۳۰ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۳۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۱۶۹۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط مشهد به نجف برای ۲۸ مهر

پرواز چارتری عراق ۱۹ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۴۴۱۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۴۵۱۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ های ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و یک هزار تومان) و ۵۸۱۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۵۶۹۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ های ۶۹۵۰۰۰ تومان (ششصد و نود و پنج هزار تومان)، ۷۱۱۰۰۰ تومان (هفتصد و یازده هزار تومان) و ۹۶۹۰۰۰ تومان (نهصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط مشهد به آبادان برای ۲۳ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به آبادان برای تاریخ ۹۶/۷/۲۳ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۰:۰۰  به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۳۰۱۰۰۰ تومان (سیصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۳۰۱۰۰۰ تومان (سیصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                           

صفحه 1 از 1051 2 3 105