LS
LS

بایگانی برچسب: با پرواز ایران تور

بلیط یزد به مشهد برای ۱ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی 18 ساعت قبل

نرخ پرواز یزد به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۱ به شرح زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی یران ایرتور در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۱۹۳۰۰۰ تومان (یکصد و نود و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                       

بلیط تهران به تبریز برای ۲۸ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری 18 ساعت قبل

نرخ پرواز تهران به تبریز برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان)، در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۳۰ بهم بلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ های ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به مشهد برای ۳ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۳ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۱۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان)، در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان)،در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان)، در ساعت ۱۲:۱۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۳:۱۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۳۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و در ساعت ۲۳:۰۰ به ملبغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                        

بلیط آبادان به مشهد برای ۳۰ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

 

نرخ پرواز آبادان به مشهد در تاریخ ۹۶/۵/۳۰ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایرن ایرتور در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۳:۳۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان ( دویست و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط تهران به اهواز برای ۲ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اهواز برای تاریخ ۹۶/۶/۲ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۴۵ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر تور در ساعت ۰۶:۵۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۱۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

صفحه 1 از 251 2 3 25