LS
LS

بایگانی برچسب: با پرواز زاگرس

بلیط تهران به بوشهر برای ۱۴ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۶/۱۴ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ های ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست  شانزده هزار تومان) و در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به باتومی برای ۲ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به باتومی برای تاریخ ۹۶/۶/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۵۲۰۰۰۰ تومان (پانصد و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط مشهد به رشت برای ۴ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به رشت برای تاریخ ۹۶/۶/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.

پرواز مشهد به رشت در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

بلیط تهران به استانبول برای ۵ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۶/۵ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ های ۵۳۷۰۰۰ تومان (پانصد و سی و هفت هزار تومان) و ۵۶۰۰۰۰ تومان (پانصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۵۹۰۰۰۰ تومان (پانصد و نود هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۶۶۰۰۰۰ تومان (ششصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط تهران به تبریز برای ۲۸ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تبریز برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان)، در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۳۰ بهم بلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ های ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

صفحه 1 از 611 2 3 61