LS
LS

بایگانی برچسب: با پرواز قشم ایر

بلیط تهران به تبریز برای ۲۸ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تبریز برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان)، در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۳۰ بهم بلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ های ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تبریز به شیراز برای ۲۹ مرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به شیراز در تاریخ ۹۶/۵/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۳۲۰۰۰۰ تومان (سیصد و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

بلیط تهران به استانبول برای ۲۸ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ های ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) و ۵۴۰۰۰۰ تومان (پانصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۷۱۱۰۰۰ تومان (هفتصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ تومان (ششصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به اهواز برای ۲ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اهواز برای تاریخ ۹۶/۶/۲ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۴۵ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر تور در ساعت ۰۶:۵۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۱۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط تهران به زاهدان برای ۲۸ مرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به شرح زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) و ۴۷۲۰۰۰ تومان (چهارصد و هفتاد و دو هزار تومان) و در ساعت ۰۶:۰۵ به مبلغ ۳۲۳۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و سه هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۳۵۰۰۰ تومان (دویست و سی و پنج هزار تومان) و ۴۰۲۰۰۰ تومان (چهارصد و دو هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ های ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) و ۲۹۰۰۰۰ تومان (دویست و نود هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ های ۲۶۲۰۰۰ تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) و ۵۸۰۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

صفحه 1 از 641 2 3 64