LS
LS

بایگانی برچسب: بلیط آفری تهران به تفلیس

بلیط تهران به تفلیس برای ۴ مهر

بلیط چارتری ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۷/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۵۰۱۰۰۰ تومان (پانصد و یک هزار تومان) می باشد.

همچنین بلیط تهران به تفلیس برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۵۸۱۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط تهران به تفلیس برای ۱ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۵/۱ (برای امشب) به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به تفلیس در همین تاریخ (لحظه آخری) به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط تهران به تفلیس برای ۱ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳۰ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۵/۱ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۳۶۰۰۰۰ تومان (سیصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ های ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) و ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۴۳۱۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۴۵۱۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

بلیط تهران به تفلیس برای ۱ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۷ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۵/۱ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۴۸۰۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چاترری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ تومان (هشتصد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۴۹۰۰۰۰ تومان (چهارصد و نود هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ های ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) و ۷۱۱۰۰۰ تومان (هفتصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۶۶۰۰۰۰ تومان (ششصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط تهران به تفلیس برای ۲۸ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۴/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ تومان (ششصد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۴۹۰۰۰۰ تومان (چهارصد و نود هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۵۳۰۰۰۰ تومان (پانصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۵۳۰۰۰۰ تومان (پانصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ تومان (هشتصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

صفحه 1 از 31 2 3