بایگانی برچسب: بلیط آفری تهران به مشهد

بلیط تهران به مشهد برای ۱۲ فروردین

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۷/۱/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                               

بلیط تهران به مشهد برای ۱۳ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۳ به شرح زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط تهران به مشهد برای ۲۹ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۲۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۰۴:۲۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس د رساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۰۸:۲۵ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط تهران به مشهد برای ۲۷ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۳ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۲۷ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۲۲۷۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی فشم ایر در ساعت ۰۶:۳۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۲۳۶۰۰۰ تومان (دویست و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۴۲۰۰۰ تومان (دویست و چهل و دو هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۲۴۸۰۰۰ تومان (دویست و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۴۰ به مبلغ ۲۵۱۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط تهران به مشهد برای ۲۸ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۹۸۰۰۰ تومان (نود و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (ِکصد و نورده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                                  

صفحه 1 از 31 2 3