بایگانی برچسب: بلیط ارزان اصفهان به مشهد

بلیط اصفهان به مشهد برای ۲۳ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۰ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۲۳ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۳۵۱۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۳۳۶۰۰۰ تومان (سیصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط اصفهان به مشهد برای ۱۵ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۱۵ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۲:۴۵ به بمبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط اصفهان به مشهد برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ های ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۲۰۲۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط اصفهان به مشهد برای ۱۱ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۱ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۳۳۰۰۰ تومان (یکصد و سی و سه هزار تومان) ، در ساعت ۱۲:۰۰ به صورت چارتری به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۰۲۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۵۳۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۵۳۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۳۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۶۶۰۰۰ تومان (دویست و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

صفحه 1 از 41 2 3 4