بایگانی برچسب: بلیط ارزان تهران به ارومیه

بلیط تهران به ارومیه برای ۲ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۴:۴۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ارومیه برای ۹ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۵ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۹/۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۴:۳۵ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ های ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) و ۲۵۱۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ارومیه برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ های ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۶:۳۵ به مبلغ ۱۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۵ به مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان (دویست و چهارده هراز تومان) و در ساعت ۱۹:۳۵ به صورت چارتری به مبلغ ۲۵۱۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط تهران به ارومیه برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۵:۴۰ به مبلغ های ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) و ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۲۵ به مبلغ های ۱۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) و ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط تهران به ارومیه برای ۱۴ اردیهشت

بلیط هواپیما سیستمی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۲/۱۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۴۰ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به ارومیه برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) ، در ساعت ۱۶:۲۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

صفحه 1 از 91 2 3 9