بایگانی برچسب: بلیط ارزان تهران به ارومیه

بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/11/17 روز یک شنبه ساعت 07:35 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 159,700 تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/11/14 روز پنج شنبه ساعت 20:10 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 176,600 تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/11/13 روز چهار شنبه ساعت 05:45 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 159,700 تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/11/12 روز سه شنبه ساعت 05:40 شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 159,700 تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/11/11 روز دو شنبه ساعت 18:50 شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 159,700 تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/11/10 روز یک شنبه ساعت 08:40 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 144,800 تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/11/07 روز پنج شنبه ساعت 18:50 شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 159,700 تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/11/06 روز چهار شنبه ساعت 13:55 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 176,600 تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/11/05 روز سه شنبه ساعت 15:35 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 176,600 تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/11/04 روز دو شنبه ساعت 14:40 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 144,800 تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن