بایگانی برچسب: بلیط ارزان شیراز به تهران

بلیط شیراز به تهران برای ۲۱ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۷ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۲۱ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۱۸۴۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۶۸۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۶۸۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۷:۵۰ به مبلغ ۱۸۵۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و پنج هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط شیراز به تهران برای ۳۰ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به تهران برای تاریخ ۹۶/۷/۳۰ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۳۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۱۶۹۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط شیراز به تهران برای ۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۱۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت های ۱۳:۱۵ ، ۱۵:۰۰ و ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به تهرای برای ۲۳ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

قیمت پرواز شیراز به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۳ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس برای ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) ، و در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۲:۰۵ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری به هواپیمایی قشم ایر در ساعت  ۱۳:۵۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) ، و در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (صد و چهار هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۲۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 111 2 3 11