LS
LS

بایگانی برچسب: بلیط ارزان شیراز به مشهد

بلیط شیراز به مشهد برای ۴ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۴ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ تومان (دویست و ده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (ِکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنل پرواز

                                                   

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۴ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۳۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۸۸۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۵۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۱۵ به صورت چارتری به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۴ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۲۸۸۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با ه.واپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط شیراز به تهرای برای ۲۳ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

قیمت پرواز شیراز به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۳ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس برای ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) ، و در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۲:۰۵ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری به هواپیمایی قشم ایر در ساعت  ۱۳:۵۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) ، و در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (صد و چهار هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۲۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط پرواز شیراز به مشهد ۹۶/۰۱/۱۳

بلیط مشهد چارتری ۲۸ اسفند ۱۳۹۵

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ سیزدهم فروردین ۹۶ روز یک شنبه ساعت ۱۴:۴۵ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت ۱۴۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر شیراز به مشهد

صفحه 1 از 101 2 3 10