بایگانی برچسب: بلیط ارزان شیراز به کیش

بلیط شیراز به کیش برای ۱۳ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۸ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به کیش برای تاریخ ۹۶/۸/۱۳ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ های ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) و ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

پرواز شیراز به کیش برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ های ۱۲۱۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) و ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به کیش برای ۳۰ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ مهر ۱۳۹۶

بلیط شیراز به کیش برای تاریخ ۹۶/۷/۳۰ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ های ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) و ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ های ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان)  می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط شیراز به کیش برای ۱۶ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به کیش برای تاریخ ۹۶/۴/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط شیراز به کیش برای ۸ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به کیش برای تاریخ ۹۶/۴/۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان (هشتاد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۳:۱۵ به مبلغ های ۱۱۸۰۰۰ تومان (یکصد و هجده هزار تومان) و ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط شیراز به کیش برای ۲۷ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۲۷ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۳:۱۵ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) و در  همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (کصد و بیست و هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۱۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

صفحه 1 از 81 2 3 8