بایگانی برچسب: بلیط ارزان قیمت کیش به اصفهان

بلیط کیش به اصفهان برای ۹ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۱۲/۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۳۰ به صورت سیستمی به میلغ ۲۴۹۰۰۰ تومان (دویست و چهل و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                                 

بلیط کیش به اصفهان برای ۱۰ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۶ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۰ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به اصفهان برای ۱۳ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۰ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۹/۱۳ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۹۴۰۰۰ تومان (نود و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به اصفهان برای ۱۳ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲ آذر ۱۳۹۶

بلیط کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۹/۱۳ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و در ساعت ۹:۳۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۴۹۰۰۰ تومان (دویست و چهل و نه هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط کیش به اصفهان برای ۷ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۹/۷ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 31 2 3