بایگانی برچسب: بلیط ارزان مشهد به تهران

بلیط مشهد به تهران برای ۶ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۵۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی وشش هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش  هزار تومان) ، در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با انیل پرواز

                                     

بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تارخ ۹۶/۲/۴ (ویژه مبعث) به صورت زیرمی باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۵۰۰۰ تومان (یکصد و پانزده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۲۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۱۵۰۰۰ تومان (یکصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۴ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۴۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۵۰ به مبلغ ۱۲۲۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و دو هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد وسی و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۴ (ویژه مبعث) به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر تور در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تئمان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تئمان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، و در ساعت ۲۲:۱۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزارتومان) ، در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۴۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

صفحه 1 از 121 2 3 12