بایگانی برچسب: بلیط ارزان نجف به تهران

بلیط تهران به نجف برای ۶ آبان

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۳۰ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۸/۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۵۳۱۰۰۰ تومان (پانصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۴۹۱۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۵۵۱۰۰۰ تومان (پانصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط نجف به تهران برای ۸ آبان

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۴ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز نجف به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۶۲۱۰۰۰ تومان (ششصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط نجف به تهران برای ۹ مهر

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

نرخ بلیط نجف به تهران برای تاریخ ۹۶/۷/۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۳۰۱۰۰۰ تومان (سیصد و یک هزار تومان)، در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۴۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۴۵۱۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ های ۴۱۸۰۰۰ تومان (چهارصد و هجده هزار تومان) و ۴۹۲۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و دو هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط نجف به تهران برای ۲۷ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز نجف به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۲۷ به صورت زیر می باشد:

 •  چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۳۷۰۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۳۵ به مبلغ ۴۶۰۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۶۲۹۰۰۰ تومان (ششصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۶۸۶۰۰۰ تومان (ششصد و هشتاد و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۶۸۶۰۰۰ تومان (ششصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط نجف به تهران برای ۲۹ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز نجف به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری به هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ های ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) و ۶۷۷۰۰۰ تومان (ششصد و هفتاد و هفت هزار تومان) ، در ساعت به مبلغ های ۳۹۰۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) و ۶۵۹۰۰۰ تومان (ششصد و پنجاه و نه هزار تومان) ،به صورت سیستمی در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۵۶۳۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری به هواپیمایی قشم ایر در ساعت های ۱۹:۰۰ به مبلغ های ۴۰۰۰۰ تومان (چهرصد هزار تومان) و ۵۵۰۰۰۰ تومان (انصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (جهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ های ۵۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) و ۵۱۵۰۰۰ تومان (پانصد و پانزده هزار تومان) و ۸۷۶۰۰۰ تومان (هشتصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 121 2 3 12