LS
LS

بایگانی برچسب: بلیط ارزان کیش به تهران

بلیط کیش به تهران برای ۲۵ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۰ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۲۵ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۱:۲۵ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط کیش به تهران برای ۹ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۸ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰  به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به تهران برای ۲۰ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۷/۲۰ به شرح زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                        

بلیط کیش به تهران برای ۲۳ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۲۳ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان)، در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان)، در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط کیش به تهران برای ۱۱ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۵ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۱۱ به شرح زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۵۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان)، در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

صفحه 1 از 131 2 3 13