بایگانی برچسب: بلیط هواپیما سوم آبان ماه - 3 آبان

بلیط اهواز به تهران برای ۴ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۴ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۲:۱۵ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۸:۱۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۲۰:۴۰ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۳۰  به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۵۲۰۰۰ تومان (ِکصد و پنجاه و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط نجف به کرمان برای ۵ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط نجف به کرمان برای تاریخ ۹۶/۸/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۴:۳۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط بندرعباس به تبریز برای ۶ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط بندرعباس به تبریز برای تاریخ ۹۶/۸/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۲۵۱۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پروازبا آنیل پرواز

                                        

بلیط مشهد به نجف برای ۵ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۸/۵ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ های ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) و ۶۳۱۰۰۰ تومان (ششصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۵۸۱۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ های ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان)، ۶۹۱۰۰۰ تومان (ششصد و نود و یک هزار تومان) و ۹۶۹۰۰۰ تومان (نهصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط تهران به نجف برای ۶ آبان

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۳۰ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۸/۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۵۳۱۰۰۰ تومان (پانصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۴۹۱۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۵۵۱۰۰۰ تومان (پانصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

صفحه 1 از 71 2 3 7