بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 12 اردیبهشت - بیستم

بلیط تهران به مشهد برای ۹ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۹ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت ۱۵:۴۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۲۰ به مبلغ ۱۲۲۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۴۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هوایپمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط کیش به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

قیمت پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۴ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکص و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) ، در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) ، و در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ (یکصد و شصت  شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط تهران به ارمنستان برای ۳۱ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به ارمنستان برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ (ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد:

 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ های ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) و ۱۰۴۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهل و هفت هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ های ۴۶۶۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و شش هزار تومان) و ۹۱۶۰۰۰ تومان (نهصد و شانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط بندر عباس یه رشت برای ۲۹ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط هوایی بندر عباس به رشت برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۲۰ به مبلغ ۲۵۸۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۲۰ به مبلغ ۴۲۹۰۰۰ تومان (چهارصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                 

بلیط تهران به دبی برای ۳۱ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ (ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد:

 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۷۷۰۰۰۰ تومان (هفتصد و هفتاد هزار تومان) و ۱۰۷۱۰۰۰ تومان (یک میلیون و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۶۳۰۰۰ تومان (دویست و شصت و سه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۵۲۶۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و شش هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۵۲۶۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و شش هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 21 2