بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 21 فروردین ماه 21 فروردین

بلیط تهران استانبول ۲۵ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱/۲۵ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ های ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) و ۲۱۹۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و صد و نود و دو هزار تومان) و در ساعت به مبلغ های ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) و ۲۱۹۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و صد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به قشم ۲۱ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

قمیمت پرواز تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۱/۲۱ (ولادت امام علی) به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به نجف ۲۲ فروردین

بلیط چارتری ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

قیمت پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۱/۲۲ (ولادت امام علی) به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۴۵ به مبالغ ۴۷۱۰۰۰ تومان (چهارصد و هفتاد و یک هزار تومان) و ۸۶۱۰۰۰ تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یهک هزار تومان) می باشد.
 • لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به نجف ۲۱ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به نجف در تاریخ ۹۶/۱/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت های ۰۶:۰۰ بخ مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) ، ۰۸:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ هم به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار  تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به نجف برای ۲۱ فروردین

بلیط چارتری ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط پرواز تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۱/۲۱ ( به مناسبت ولادت امام علی) به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۳۵۱۰۰۰تومان (سیصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت۱۳:۰۰ به مبلغ ۳۶۱۰۰۰ تئومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۱۰ به مبلغ ۳۹۶۰۰۰ تومان (سیصد و نود و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۶۹۰۰۰ تومان (سیصد و نود و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۳۹۶۰۰۰ تومان (سیصد و نود و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۵۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 41 2 3 4