بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 7 اردیبهشت - هفتم

بلیط کیش به تبریز برای ۷ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۲/۷ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به یاسوج برای ۸ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به یاسوج برای تاریخ ۹۶/۲/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                 

بلیط شیراز به تهران برای ۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۱۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت های ۱۳:۱۵ ، ۱۵:۰۰ و ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به تهران برای ۶ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۵۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی وشش هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش  هزار تومان) ، در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با انیل پرواز

                                     

بلیط تهران به استانبول برای ۱۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول, بلیط هواپیما سیستمی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۲/۱۰ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۳۴۰۰۰۰ تومان (سیصد و چهل هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۴۸۹۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) ، و در ساعت ۲۳:۳۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۰۱۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۳۸۶۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ های ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) و ۲۱۹۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و صد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

صفحه 1 از 151 2 3 15