به کجا پرواز می کنید

.
.
.
LS
LS

بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 9 اردیبهشت - نهم

بلیط کیش به تبریز برای ۷ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری 10 ساعت قبل

قیمت بلیط کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۲/۷ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به یاسوج برای ۸ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی 10 ساعت قبل

نرخ پرواز تهران به یاسوج برای تاریخ ۹۶/۲/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                 

بلیط شیراز به تهران برای ۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۱۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت های ۱۳:۱۵ ، ۱۵:۰۰ و ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط بندرعباس به تهران برای ۱۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز بندرعباس به تهران برای تارخ ۹۶/۲/۱۰ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ های ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنچ هزار تومان) و ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ های ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزرا تومان) و ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) ، در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۲۷۴۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ های ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ های ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) و ۴۸۹۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به تهران برای ۶ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۵۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی وشش هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش  هزار تومان) ، در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با انیل پرواز

                                     

صفحه 1 از 131 2 3 13