بایگانی برچسب: بلیط پرواز نجف به مشهد

بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/11/07 روز پنج شنبه ساعت 11:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 528,700 تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/10/20 روز دو شنبه ساعت 11:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 511,000 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/10/19 روز یک شنبه ساعت 23:00 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان با قیمت 609,500 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/10/16 روز پنج شنبه ساعت 13:30 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت 591,000 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/10/13 روز دو شنبه ساعت 11:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 611,000 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/09/28 روز یک شنبه ساعت 14:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 521,000 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 15:30 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 581,600 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 14:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 461,000 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه ساعت 11:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 604,325 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/09/17 روز چهار شنبه  ساعت 11:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 604,325 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن