بایگانی برچسب: بلیط پرواز کرمانشاه به تهران

بلیط پرواز کرمانشاه به تهران

پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ 95/11/12 روز سه شنبه ساعت 21:30 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 144,800 تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز کرمانشاه به تهران

پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ 95/10/13 روز دو شنبه ساعت 18:05 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 144,800 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز کرمانشاه به تهران

پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ 95/09/28 روز یک شنبه ساعت 07:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 118,300 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز کرمانشاه به تهران

پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ 95/09/17 روز چهار شنبه  ساعت 19:15 شب با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 126,660 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز کرمانشاه به تهران

پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 07:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 151,200 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز کرمانشاه به تهران

پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 07:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 118,300 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز کرمانشاه به تهران

پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ 95/09/01 روز دوشنبه ساعت 18:05 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 176,600 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن