بایگانی برچسب: بلیط چارتر مشهد به نجف

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/11/12 روز سه شنبه ساعت 06:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 461,100 تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/11/07 روز پنج شنبه ساعت 15:15 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 528,700 تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/11/06 روز چهار شنبه ساعت 15:15 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 528,700 تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/10/28 روز سه شنبه ساعت 06:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 451,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/10/27 روز دو شنبه ساعت 15:15 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 531,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/10/26 روز یک شنبه ساعت 15:15 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 591,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/10/21 روز سه شنبه ساعت 10:50 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 191,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن