بایگانی برچسب: قیمترواز چارتری استانبول 17 شهریور 94

قیمت پرواز چارتر استانبول

لود پروازی استانبول با پرواز ایرباس قشم ایر شهریور

تاریخ 7 به 10 سپتامبر=1050000—-یکطرفه=750000 تومان

تاریخ 8 به 12 سپتامبر=1200000—-یکطرفه=790000 تومان

تاریخ 10 به 14 سپتامبر=1150000—-یکطرفه=790000 تومان

تاریخ 12 به 15 سپتامبر=1100000—-یکطرفه=750000 تومان

تاریخ 14 به 17 سپتامبر=1150000—-یکطرفه=790000 تومان

88849324