بایگانی برچسب: قیمت ارزان بلیط اهواز به کیش

بلیط اهواز به کیش برای ۱۵ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۴ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۴/۱۵ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ های ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط اهواز به کیش برای ۲۸ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۲۸ به صورت جارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۴۴۰۰۰ تومان (دویست و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط اهواز به کیش برای ۱۷ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) و در همین ساعت به صورت چارتری به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و ششهزار تومان) می باشد.

همچنین بلیط اهواز به کیش در همین تاریخ به صورت سیستمی به هواپیمایی نفت در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط اهواز به کیش برای ۱۵ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۸ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۱۵ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۴۴۰۰۰ تومان (دویست و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط اهواز به کیش برای ۲۸ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز اهواز به کیش در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) و به صورت سیستمی در همینساعت به مبلغ ۲۰۵۰۰۰ تومان (دویست و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز