بایگانی برچسب: قیمت ارزان بلیط تهران به چابهار

بلیط تهران به چابهار برای ۷ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به چابهار برای تاریخ ۹۶/۴/۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۸۷۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هفت هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۰۵ به مبلغ ۱۸۷۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هفت هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۰۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط تهران به چابهار برای ۲۰ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به چابهار برای تاریخ ۹۶/۳/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                  

بلیط تهران به چابهار برای ۱۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به چابهار برای تاریخ ۹۶/۲/۱۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۴۵۳۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی در ساعت ۱۳:۳۴ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۴۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۳۶۶۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۲۰ به مبلغ های ۲۲۷۰۰۰ هزار تومان (دویست و بیست و هفت هزار تومان) و ۵۵۹۰۰۰ تومان (پانصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                  

بلیط تهران به چابهار برای ۱ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به چابهار برای تاریخ ۹۶/۲/۱ با هواپیمایی کاسپین به صورت چارتری در ساعت ۱۰:۰۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

در همین تاریخ پرواز تهران به چابهار به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز