بایگانی برچسب: قیمت ارزان بلیط کیش به کرمان

بلیط کیش به کرمان برای ۲۳ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۴/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.

پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ های ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) و ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط کیش به کرمان برای ۲ تیر

بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۴/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط کیش به کرمان برای ۲۳ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۳/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.

پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط کیش به کرمان برای ۳۰ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۳/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۴۵ به صورت چارتری به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۹۳۰۰۰ تومان (یکصد و نود و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط کیش به کرمان برای ۲۳ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۳/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر  در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز کیش به کرمان در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

صفحه 1 از 31 2 3