بایگانی برچسب: قیمت بلیط تهران به استانبول

بلیط تهران به استانبول برای ۳۱ فروردین

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۷/۱/۳۱ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومانه (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با انیل پرواز

                                      

بلیط تهران به استانبول برای ۳ اسفند

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱۲/۳ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۴۶۰۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ ۶۱۷۰۰۰ تومان (ششصد و هفده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۴۸۱۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به استانبول برای ۱۷ آذر

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۸ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۹/۱۷ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چاتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۲۱۹۰۰۰ تومان (دویست و نوزده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به استانبول برای ۲۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۳:۲۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به استانبول برای ۵ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۶/۵ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ های ۵۳۷۰۰۰ تومان (پانصد و سی و هفت هزار تومان) و ۵۶۰۰۰۰ تومان (پانصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۵۹۰۰۰۰ تومان (پانصد و نود هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۶۶۰۰۰۰ تومان (ششصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

صفحه 1 از 31 2 3