بایگانی برچسب: قیمت بلیط شیراز به مشهد

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۲ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۷/۲/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۲ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکثد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط شیراز به مشهد برای ۵ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۵ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱:۴۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان)، در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان)، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

بلیط شیراز به مشهد برای ۲۴ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۲۴ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پروا

                                               

بلیط شیراز به مشهد برای ۴ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۴ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ تومان (دویست و ده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (ِکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنل پرواز

                                                   

صفحه 1 از 31 2 3