بایگانی برچسب: نرخ پرواز تفلیس به تهران

بلیط تفلیس به تهران برای ۱۸ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۷ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تفلیس به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۱۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ های ۴۴۶۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل و شش هزار تومان) و ۵۸۰۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۵۶۰۰۰۰ تومان (پانصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ تومان (ششصد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط تفلیس به تهران برای ۱۸ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۴ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تفلیس به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۱۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ های ۴۳۰۰۰۰ تومان (چهارصد و سی هزار تومان) و ۶۶۹۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۵۷۶۰۰۰ تومان (پانصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۵۵۰۰۰۰ تومان (پانصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط تفلیس به تهران برای ۴ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳۱ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تفلیس به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۴ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۵۸۷۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد و هفت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۲۶۵۰۰۰ تومان (دویست و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط تفلیس به تهران برای ۱۲ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تفلیس به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط تفلیس به تهران برای ۴ مرداد

بلیط چارتری ۲۸ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تفلیس به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۴ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ های ۳۵۰۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه هزار تومان) و ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۳۶۰۰۰۰ تومان (سیصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۵۶۰۰۰۰ تومان (پانصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

صفحه 1 از 21 2