بایگانی برچسب: نرخ پرواز کیش به گرگان

بلیط کیش به گرگان برای ۲۹ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به گرگان برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط کیش به گرگان برای ۲۴ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۲ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به گرگان برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به گرگان برای ۱۳ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۱ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به گرگان برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۳۵۳۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه و سه هزار تومان) و ۴۵۱۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط کیش به گرگان برای ۱۹ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۰ دی ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به گرگان برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۲۶۶۰۰۰ تومان (دویست و شصت و شش هزار تومان) و ۲۸۱۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط کیش به گرگان برای ۲۳ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۳ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به گرگان برای تاریخ ۹۶/۸/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) و ۳۹۶۰۰۰ تومان (سیصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

صفحه 1 از 31 2 3