بایگانی برچسب: پرواز ارزان مشهد به نجف

بلیط مشهد به نجف برای ۲۳ فروردین

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

نرخ پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۷/۱/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی العراقی در ساعت ۰۴:۳۰به مبلغ ۴۸۶۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط مشهد به نجف برای ۲۸ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی العراقی در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به نجف برای ۵ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۸/۵ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ های ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) و ۶۳۱۰۰۰ تومان (ششصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۵۸۱۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ های ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان)، ۶۹۱۰۰۰ تومان (ششصد و نود و یک هزار تومان) و ۹۶۹۰۰۰ تومان (نهصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط مشهد به نجف برای ۲۸ مهر

پرواز چارتری عراق ۱۹ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۴۴۱۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۴۵۱۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ های ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و یک هزار تومان) و ۵۸۱۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۵۶۹۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ های ۶۹۵۰۰۰ تومان (ششصد و نود و پنج هزار تومان)، ۷۱۱۰۰۰ تومان (هفتصد و یازده هزار تومان) و ۹۶۹۰۰۰ تومان (نهصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط مشهد به نجف برای ۲۴ مهر

بلیط چارتری, بلیط مشهد چارتری, پرواز چارتری عراق ۱۲ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۷/۲۴ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۴۵۱۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۰۱:۳۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) و ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۵۹۱۰۰۰ تومان (پانصد و نود و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ های ۷۱۱۰۰۰ تومان (هفتصد و یازده هزار تومان) و ۸۱۱۰۰۰ تومان (هشتصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۶۶۱۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۶۶۱۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                         

صفحه 1 از 21 2