بایگانی برچسب: پرواز اهواز به تهران

بلیط اهواز به تهران برای ۴ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۴ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۲:۱۵ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۸:۱۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۲۰:۴۰ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۳۰  به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۵۲۰۰۰ تومان (ِکصد و پنجاه و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به تهران برای ۱۰ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۱۰ به شرح زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۵۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۰۵ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط اهواز به تهران برای ۲۹ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز باهواز به تهران برای تاریخ ۹۶/۷/۲۹۸ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ های ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ های ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) و ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۸:۵۵ به مبلغ ۱۴۹۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط اهواز به تهران برای ۲۷ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به تهران برای تاریخ ۹۶/۳/۲۷ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) و  در ساعت ۱۲:۵۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۱:۴۰ به مبلغ ۱۰۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشت هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۲۸۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۸:۵۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۱۵ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط اهواز به تهران برای ۳ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۳ ( ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان (هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) ، و در ساعت ۰۸:۵۰ به مبلغ ۱۳۴۰۰۰ تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۱:۴۰ به مبلغ ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۰۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشت هزار تومان) ، و در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۲۵ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز