بایگانی برچسب: پرواز تهران به ارومیه

بلیط تهران به ارومیه برای ۵ اردیبهشت

بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۷/۲/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ارومیه برای ۲۰ فروردین

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۶ فروردین ۱۳۹۷

قیمت بلیط تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۷/۱/۲۰ به شرح زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۴:۴۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۶:۳۵ به مبلغ ۲۱۹۰۰۰ تومان (دویست و نوزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ارومیه برای ۲ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۴:۴۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ارومیه برای ۹ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۵ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۹/۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۴:۳۵ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ های ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) و ۲۵۱۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ارومیه برای ۳ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۶/۳ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ های ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و ۲۳۸۰۰۰ تومان (دویست و سی و هشت هزار تومان) و در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ های ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و ۲۱۴۰۰۰ تومان (دویست و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۱:۲۵ به مبلغ های ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) و ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

صفحه 1 از 21 2