بایگانی برچسب: بلیط پرواز مشهد به نجف

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/10/02 روز پنج شنبه ساعت 15:15 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 603,700 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/10/01 روز چهار شنبه ساعت 15:15 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 603,700 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/09/30 روز سه شنبه ساعت 06:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 461,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/09/29 روز دو شنبه ساعت 15:15 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 461,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/09/28 روز یک شنبه ساعت 12:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 521,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 06:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 461,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه ساعت 15:15 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 528,700 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/09/17 روز چهار شنبه  ساعت 15:15 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 528,700 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 06:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 496,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف از برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 06:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 461,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن