نرخ پرواز آبادان به تهران برای تاریخ ۹۶/۳/۱۸ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) و  به صورت سیستمی در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۹۹۰۰۰ تومان (نود و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ های ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و ۲۳۷۰۰۰ تومان (دویست و سی و هفت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز