نرخ پرواز آبادان به مشهد در تاریخ ۹۶/۵/۳۰ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایرن ایرتور در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۳:۳۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان ( دویست و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز