نرخ پرواز اردبیل به تهران در تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز