قیمت بلیط اردبیل به تهران برای تاریخ ۹۶/۴/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۲۵ به مبلغ های ۱۶۸۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هشت هزار تومان) و ۲۶۴۰۰۰ تومان (دویست و شصت و چهار هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز اردبیل به تهران در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۲:۲۵ به مبلغ های ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز