برای سفر به شیلی و شهر اریکا می توانید روی آنیل پرواز حساب کنید.
Aeropuerto Internacional Chacalluta نام فرودگاه شهر اریکا و ARI هم کد اختصاری آن است.