آمار پرواز استانبول اطلس گلوبال

نرخ ویژه #استانبول #پرواز #اطلس گلوبال

IKA_ ISTTIME 06:00 KK 1185
IST_I TIME 23:45 KK 1184

بار مجاز ۳۰ KG
فرودگاه آتاترک

INF « ۳۵۰ Toman

INF « ۳۵۰ Toman

۰۱ BE (04_05) DEC »> 1490
۰۱_۰۶ DEC »> 1590
۰۱ BE (07_08) DEC »> 1890
۰۲_۰۵ DEC »> 1490
۰۲ BE (06_09) DEC »> 1590
۰۲_۰۷ DEC »> 1790
۰۲_۰۸ DEC »> 1890
۰۳ BE (06_09) DEC »> 1690
۰۳ BE (07_08) DEC »> 1890
۰۳_۱۰ DEC »> 1590
۰۴ BE (07_08) DEC »> 1890
۰۴ BE (09_10) DEC »> 1690
۰۴_۱۱ DEC »> 1590
۰۵_۰۸ DEC »> 1890
۰۵_۰۹ DEC »> 1790
۰۵ BE (10_11_12) DEC »> 1690
۰۶ BE (09_13) DEC »> 1690
۰۶ BE (10_11_12) DEC »> 1590
۰۷ BE (10_11_12) DEC »> 1490
۰۷_۱۳ DEC »> 1590
۰۸ BE (11_12) DEC »> 1490
۰۸ BE (13_15) DEC »> 1590
۰۸_۱۴ DEC »> 1690
۰۹_۱۲ DEC »> 1490

۰۹ BE (13_15_16) DEC »> 1590
۰۹_۱۴ DEC »> 1690
۱۰ BE (13_14_15_16) DEC »> 1690
۱۰_۱۷ DEC »> 1590
۱۱ BE (14_15_16) DEC »> 1690
۱۱ BE (17_18) DEC »> 1590
۱۲ BE (15_16) DEC »> 1690
۱۲ BE (17_18_19) DEC »> 1590
۱۳ BE (16_20) DEC »> 1690
۱۳ BE (17_18_19) DEC »> 1590
۱۴ BE (17_18_19) DEC »> 1490
۱۴_۲۰ DEC »> 1590
۱۵ BE (18_19) DEC »> 1490
۱۵ BE (20_22) DEC »> 1590
۱۵_۲۱ DEC »> 1690
۱۶_۱۹ DEC »> 1490
۱۶ BE (20_22_23) DEC »> 1590
۱۶_۲۱ DEC »> 1690
۱۷ BE (20_21_22_23) DEC »> 1690
۱۷_۲۴ DEC »> 1590
۱۸ BE (21_22_23) DEC »> 1690
۱۸ BE (24_25) DEC »> 1590
۱۹ BE (22_23) DEC »> 1690
۱۹ BE (24_25_26) DEC »> 1590
۲۰_۲۳ DEC »> 1690

۲۰ BE (24_25_26) DEC »> 1590
۲۰_۲۷ DEC »> 1690
۲۱ BE (24_25_26) DEC »> 1590
۲۱_۲۷ DEC »> 1690
۲۲ BE (25_26) DEC »> 1490
۲۲ BE (27_29) DEC »> 1590
۲۲_۲۸ DEC »> 1690
۲۳_۲۶ DEC »> 1490
۲۳_۲۸ DEC »> 1690
۲۳ BE (27_29_30) DEC »> 1590
۲۴ BE (27_28_29_30) DEC »> 1690
۲۴_۳۱ DEC »> 1590
۲۵ BE (28_29_30) DEC »> 1690
۲۵_۳۱ DEC »> 1590
۲۶ BE (29_30) DEC »> 1690
۲۶_۳۱ DEC »> 1590
۲۷_۳۰ DEC »> 1690
۲۷_۳۱ DEC »> 1590

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در بخش استانبول تماس بگیرید.