نرخ پرواز استانبول به تهران برای تاریخ ۹۶/۳/۱۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۲:۱۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در  ساعت ۱۲:۴۰ به مبلغ های ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و ۲۲۹۰۰۰ تومان (دویست و بیست و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ های ۷۱۵۰۰۰ تومان (هفتصد و پانزده هزار تومان) و ۲۲۸۹۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۱:۲۰ به مبلغ های ۸۲۷۰۰۰  تومان (هشتصد و بیست و هفت هزار تومان) و ۱۴۶۲۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ های ۸۲۷۰۰۰ تومان (هشتصد و بیست و هفت هزار تومان) و ۱۴۶۲۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۵۰ به مبلغ  های ۸۲۷۰۰۰  تومان (هشتصد و بیست و هفت هزار تومان) و ۱۴۶۲۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز