نرخ پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۱ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۳۳۰۰۰ تومان (یکصد و سی و سه هزار تومان) ، در ساعت ۱۲:۰۰ به صورت چارتری به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۰۲۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۵۳۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۵۳۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۳۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۶۶۰۰۰ تومان (دویست و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز