نرخ پرواز اهواز به تبریز برای تاریخ ۹۶/۲/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ های ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) و ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز