نرخ پرواز اهواز به رشت برای تاریخ ۹۶/۹/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران یار در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ های ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و ۴۳۲۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز