نرخ پرواز اهوار به رشت برای تاریخ ۹۶/۲/۳ به صورت چارتری با هواپمایی نفت در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۳۲۰۰۰۰ تومان (سیصد و بیست هزار تومان) و در ساعت ۰۶:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۹۳۰۰۰ تومان (دویست و نود و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز