قیمت بلیط اهواز به ساری برای تاریخ ۹۶/۹/۶ ب هصورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز